0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Braun Electric Toothbrush D12523 gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 18
 
Slovensk˘
Pred prv˘m pouÏitím si pozorne preãítajte
návod na pouÏitie.
DôleÏité
Pravidelne kontrolujte, ãi nie je sieÈov˘
kabel po‰koden˘. Po‰kodené alebo
nefunkãné zariadenie nesmie byÈ ìalej
pouÏívané. V prípade poruchy alebo
nesprávnej ãinnosti nabíjacej jednotky (E)
kontaktujte servisné centrum Oral-B Braun.
Tento v˘robok nie je urãen˘ pre deti do
troch rokov.
Ak zariadenie spadlo, je potrebné pred
ìal‰ím pouÏitím vymeniÈ nadstavec zubnej
kefky, aj keì nie je viditeºné Ïiadne po‰ko-
denie.
Popis
A Nadstavec (dle modelu) – vymeniteln˘
B Tlaãidlo zapnúÈ
C Tlaãidlo vypnúÈ
D RukoväÈ
E Nabíjací jednotka
Nabíjanie
Zastrãte nabíjaciu jednotku (E) do
elektrickej zásuvky. ZaloÏte rukoväÈ zubnej
kefky na nabíjaciu jednotku. RukoväÈ musí
byÈ vypnutá.
Doba úplného nabitia je najmenej 16 hodin
a plne nabité zariadenie umoÏní pribliÏne
20 min pouÏívanie.
RukoväÈ zubnej kefky môÏe byÈ pre kaÏdo-
denné pouÏitie a pre udrÏanie jej plného
v˘konu uloÏená na nabíjacej jednotke.
Pritom nehrozí riziko prebitia batérie.
ÚdrÏba batérie
Pre zabezpeãenie maximálnej kapacity
nabíjateºnej batérie odpojte nabíjaciu jednotku
od elektrickej zásuvky a pravideln˘m pouÏíva-
ním úplne vybite rukoväÈ zubnej kefky
kaÏd˘ch 6 mesiacov alebo ãastej‰ie.
PouÏívanie zubné kefky
Navlhãite nadstavec a naneste zubnú
pastu.
VloÏte nadstavec do Va‰ich úst a zapnite.
Veìte nadstavec pomalymi pohybmi od
jedného zuba k druhému, najskôr vonkaj‰iu
stranu, potom vnútornú stranu a nakoniec
Ïuvacie plô‰ky zubov. Nepritláãajte príli‰
silno.
Po dvoch minutách (zubn˘mi lekári
odporúãan˘ ãas ãistenia) ãasovaã (len
model D 12513) signalizuje preru‰ovan˘m
zvukom konec ãi‰tenia.
V prv˘ch dÀoch pouÏívania môÏu Va‰e
ìasná jemne krvácaÈ. Ak to v‰ak trvá
2 t˘Ïdne alebo dlh‰ie, prosím konzultujte
to s Va‰ím zubn˘m lekárom.
SpoloãnosÈ Oral-B Vám odporúãa vymieÀaÈ
nadstavce kaÏdé tri mesiace, ak sú vlákna
opotrebovaná (1c) alebo ak je farba na
indikaãn˘ch vláknoch (1b) do polovice
vyblednutá.
Odporúãané ãistenie zubnej
kefky
Po ãistení zubov opláchnite dôkladne Va‰u
zubnú kefku pod teãúcou vodou (2). Oddeºte
nadstavec od rukoväte a vyãistite obe ãasti
oddelene (3) pod teãúcou vodou, následne
obidve ãasti dôkladne osu‰te.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto
spotfiebiãa je 63,5 dB(A), ão predstavuje
hladinu A akustického v˘konu vzhºadom na
referenãn˘ akustick˘ v˘kon 1 pW.
Právo na zmeny vyhradené aj bez ìal‰ieho
upozornenia.
Toto zariadenie vyhovuje predpisom o
odru‰ení (smernica ES 89/336/EEC) a
predpisom o nízkom napätí (smernica
73/23 EEC).
Toto zariadenie obsahuje nabíjateºné
batérie. V záujme ochrany Ïivotného
prostredia nevyhadzujte batérie po
ukonãení ich Ïivotnosti do beÏného
komunálneho odpadu. OdovzdaÈ ich môÏete
v servisnom centre Oral-B Braun, prípadne
na zbernom mieste vo va‰om regióne.
Magyar
Kérjük, figyelmesen olvassa át a használati
útmutatót az elsŒ használat elŒtt.
Fontos
IdŒrŒl idŒre ellenŒrizze, hogy nem sérült-e
meg a vezeték. A sérült vagy a mıködés-
képtelen egységet nem lehet tovább
használni. Mutassa meg a töltŒ egységet
(E) egy Oral-B Braun szervízben.
A terméket 3 éven felüli gyermekek és
felnŒttek számára tervezték.
Ha leesik a készülék, akkor a kefefejet ki
kell cserélni a következŒ használat elŒtt,
még akkor is, ha szemmel látható károso-
dás nem keletkezett rajta.
Termékleírás
A Kefefej (típustól függŒ) – felcserélhetŒ
B Bekapcsoló
C Kikapcsoló
D Markolat
E TöltŒ egység
6
3709110_D12_AMEE 11.01.2006 11:18 Uhr Sei