0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Braun Electric Toothbrush D12523 gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 18
 
complètement au moins une fois tous les
6 mois. Pour ce faire, débrancher le chargeur
et laisser la batterie s’épuiser en utilisant la
brosse à dents normalement.
Utilisation de la brosse à dents
Humecter la tête de la brosse et appliquer
du dentifrice.
•Poser la brosse sur les dents, avant de la
mettre en marche.
Déplacer lentement la brosse de dent en
dent, d’abord la face externe puis interne, et
terminer par les surfaces de mastication. Ne
pas appuyer ou frotter trop fort.
Après deux minutes (temps de brossage
recommandé par les dentistes) le minuteur
(uniquement pour la D 12513) émettra un
signal par des interruptions brèves de la
brosse.
Lors des premiers jours d’utilisation, il
est possible que les gencives saignent
légèrement. Si le saignement persiste après
2 semaines, contactez votre dentiste.
Remplacer la bro
ssette tous les 3 mois,
lorsque les poils sont émoussés (1c) ou
lorsque l’indicateur coloré sur les poils (1b)
s’est effacé jusqu’à mi-hauteur.
Nettoyage
Après usage, rincer la brossette sous l’eau
courante (2). Retirer la brossette et rincer la
tête et la poignée séparément (3), puis sécher.
Susceptible d’être modifié sans préavis.
Cet appareil est conforme aux normes
Européennes fixées par les Directives
89/336/EEC et la directive Basse
Tension 73/23/EEC.
Ce produit contient des accumulateurs
rechargeables. Pour la protection de
l’environnement, ne jetez pas le produit
usagé avec les ordures ménagères.
L’élimination peut avoir lieu dans un centre
de service après-vente Oral-B Braun ou dans
des lieux de collecte adaptés mis à votre
disposition dans votre pays.
Polski
Prosimy o uwa˝ne przeczytanie instrukcji
obs∏ugi przed u˝yciem szczoteczki po raz
pierwszy.
Wa˝ne
Prosimy o okresowe sprawdzanie przewodu
elektrycznego. W przypadku uszkodzenia,
urzàdzenie nie powinno byç u˝ywane.
Prosimy o oddanie urzàdzenia do punktu
serwisowego Oral-B Braun.
Ten produkt nie powinien byç u˝ywany
przez dzieci poni˝ej 3-ego roku ˝ycia.
W przypadku upadni´cia urzàdzenia na
pod∏og´, koƒcówka powinna zostaç
wymieniona, nawet je˝eli nie stwierdza si´
˝adnych widocznych uszkodzeƒ.
Opis
A Wymienna koƒcówka (w za∏e˝noÊci od
modelu)
B W∏àcznik
C Wy∏àcznik
D Uchwyt / Nap´d
E ¸adowarka
¸adowanie akumulatora
Pod∏àcz ∏adowark´ do pràdu. UmieÊç nap´d
na bazie ∏adowarki. Nap´d musi byç
wy∏àczony.
Na∏adowanie akumulatora do pe∏na,
zajmuje ok. 16 godzin i zapewnia
20 minutowà prac´ urzàdzenia.
Do codziennego u˝ytku, w celu utrzymania
pe∏nej pojemnoÊci akumulatora, nap´d
nale˝y zawsze odstawiaç na pod∏àczony
do sieci blok ∏adowarki. Akumulator jest
zabezpieczony przed ryzykiem prze∏ado-
wania.
Jak dbaç o akumulator
Aby zachowaç maksymalnà wydajnoÊç
akumulatora, co najmniej raz na 6 miesi´cy
od∏àcz ∏adowark´ od sieci i ca∏kowicie roz∏aduj
akumulator.
U˝ywanie szczoteczki
elektrycznej
Zmocz koƒcówk´ i na∏ó˝ past´ do z´bów.
Dotknij szczoteczkà do powierzchni z´bów
i w∏àcz urzàdzenie.
Prowadê szczoteczk´ powoli od z´ba
do z´ba, myjàc najpierw zewn´trznà a
nast´pnie wewn´trznà ich cz´Êç. Zakoƒcz
na ˝ujàcej powierzchni z´bów.
Nie przyciskaj ani nie szoruj zbyt mocno.
Up∏yniecie 2 minut (minimalny czas
szczotkowania zalecany przez dentystów),
sygnalizowane jest krótkim przerwaniem
pracy szczoteczki (tylko w modelu D 12513).
W ciàgu pierwszych dni u˝ywania szczo-
teczki elektrycznej mo˝e wystàpiç lekkie
krwawienie dziàse∏. JeÊli krwawienie dziàse∏
utrzyma si´ d∏u˝ej ni˝ dwa tygodnie nale˝y
skonsultowaç si´ ze stomatologiem.
Koƒcówki powinny byç wymieniane co
3 miesiàce; nale˝y je wymieniç równie˝
w przypadku gdy w∏ókna sà zu˝yte (1c)
lub gdy kolor na w∏óknach (1b) wyblaknie
do po∏owy ich wysokoÊci.
4
3709110_D12_AMEE 11.01.2006 11:18 Uhr Sei