0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Braun Electric Toothbrush D12523 gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 18
 
Czyszczenie urzàdzenia
po u˝yciu
Po ka˝dym u˝yciu dok∏adnie op∏ukaj
koƒcówk´ pod bie˝àcà wodà (2).
Zdejmij koƒcówk´ i osobno op∏ukaj koƒcówk´
i nap´d/uchwyt (3); nast´pnie osusz obie
cz´Êci.
Zastrzega si´ prawo do dokonywania zmian
bez wczeÊniejszego uprzedzenia.
Produkt ten spe∏nia wymogi dyrektywy
EMC 89/336/EEC oraz dyrektywy
73/23 EEC dotyczàcej elektrycznych
urzàdzeƒ niskonapi´ciowych.
Urzàdzenie jest wyposa˝one w aku-
mulator. Ze wzgl´du na ochron´
Êrodowiska naturalnego, zu˝ytych
akumulatorów nie nale˝y wyrzucaç ze
Êmieciami z gospodarstwa domowego.
Zu˝yty akumulator mo˝na zwróciç do
najbli˝szego autoryzowanego serwisu
Oral-B BRAUN lub przekazaç innej placówce,
która dokona utylizacji w sposób zgodny
z obowiàzujàcym prawem o ochronie
Êrodowiska naturalnego.
âesk˘
Pfied prvním pouÏitím si peãlivû pfieãtûte
návod k pouÏití.
DÛleÏité
Pravidelnû kontrolujte, zda není po‰kozen
síÈov˘ kabel. Po‰kozená ãi nefunkãní
jednotka nesmí b˘t dále pouÏívána.
Pfiedejte nabíjecí jednotku (E) servisnímu
stfiedisku Oral-B Braun.
Tento v˘robek není urãen pro pouÏívání
dûtmi ve vûku do 3 let.
Pokud Vám v˘robek upadne, kartáãková
hlava musí b˘t pfied dal‰ím pouÏitím
vymûnûna, a to i v pfiípadû, Ïe není patrné
Ïádné po‰kození.
Popis
A Kartáãková hlava (dle modelu) –
vymûnitelná
B Tlaãítko zapnuto
C Tlaãítko vypnuto
D DrÏadlo
E Nabíjecí jednotka
Nabíjení
Zapojte nabíjecí jednotku (E) do zásuvky.
Umístûte drÏadlo do nabíjecí jednotky.
DrÏadlo musí b˘t vypnuto.
Plné dobití baterie trvá minimálnû 16 hodin
a vystaãí pfiibliÏnû na 20 minut pouÏívání.
Pfii kaÏdodenním pouÏívání mÛÏete rukojeÈ
kartáãku ponechávat v nabíjecí jednotce a
udrÏovat jej tak stále nabit˘. Pfiebíjení není
moÏné.
ÚdrÏba baterie
Maximální kapacitu nabíjecí baterie lze udrÏet
pravideln˘m vypojováním nabíjecí jednotky
z proudu a pln˘m vybíjením baterie kaÏd˘ch
6 mûsícÛ pouÏívání. K vybití baterie vypnûte
nabíjecí jednotku a vybijte baterii bûÏn˘m
pouÏíváním.
PouÏívání zubního kartáãku
Navlhãete kartáãkovou hlavu a naneste
zubní pastu.
PfiiloÏte kartáãkovou hlavu k zubÛm a
zapnûte.
Pomal˘m pfiejíÏdûním kartáãkové hlavy ze
zubu na zub, nejdfiíve z vnûj‰í strany, poté
z vnitfiní strany, nakonec Ïv˘kací plochy.
Kartáãek netisknûte pfiíli‰ tvrdû.
Po dvou minutách (dentisty doporuãen˘ ãas
ãi‰tûní) ãasomíra (pouze model D 12513)
signalizuje pfieru‰ovan˘m zvukem konec
ãi‰tûní.
Bûhem prvních dnÛ pouÏívání kartáãku
mohou Va‰e dásnû lehce krvácet. Pokud
krvácení pfietrvává více neÏ 2 t˘dny,
poraìte se se sv˘m zubním lékafiem.
Oral-B Vám doporuãuje mûnit kartáãkovou
hlavu kaÏdé 3 mûsíce, jestliÏe jsou vlákna
opotfiebená (1c) nebo jestliÏe je barva na
indikaãních vláknech (1b) do poloviny
vybledlá.
Doporuãení k ãi‰tûní v˘robku
Po pouÏití kartáãku peãlivû propláchnûte
hlavu kartáãku pod tekoucí vodou (2). Vyjmûte
hlavu kartáãku z rukojeti a vyãistûte obû ãásti
zvlá‰È (3) pod tekoucí vodou, poté osu‰te.
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto
spotfiebiãe je 63,5 dB(A), coÏ pfiedstavuje
hladinu A akustického v˘konu vzhledem na
referenãní akustick˘ v˘kon 1 pW.
Podléhá zmûnám bez pfiedchozího
upozornûní.
Tento pfiístroj odpovídá pfiedpisÛm o
odru‰ení (smûrnice ES 89/336/EEC) a
smûrnici o nízkém napûtí (73/23 EEC).
Tento v˘robek obsahuje baterie pro
opakované nabíjení. V zájmu ochrany
Ïivotního prostfiedí nevyhazujte, prosím,
v˘robek po doÏití do smûsného odpadu.
Servisní stfiedisko Oral-B Braun nebo sbûrná
stfiediska nebezpeãného odpadu se postarají
o jeho odstranûní.
5
3709110_D12_AMEE 11.01.2006 11:18 Uhr Sei